CCC
Aplikacja
CCC SHOES&BAGS
Zainstaluj
Odabrana prodavnica
CCC

ODREDBE I USLOVI KORIŠĆENJA SAJTA

I. OPŠTE ODREDBE

II. DEFINICIJE

III. USLOVI KORIŠĆENJA SAJTA

IV. LICENCA

V. ZAŠTITA LIČNIH PODATAKA

VI. ŽALBE

VII. ZAVRŠNE ODREDBE


I. OPŠTE ODREDBE


1. Ovi Uslovi i odredbe određuju odredbe i uslove za pristup i korišćenje web stranice, u daljem tekstu „Uslovi i odredbe“.

2. Svaki korisnik, čim počne da koristi web stranicu, dužan je da pročita, poštuje i prihvati „Uslove i odredbe“ bez ikakvih ograničenja ili limita.

3. Ako ne prihvatite sve odredbe ovih uslova, dužni ste da prestanete da koristite web Stranicu i odmah je napustite.

4. Web Stranica koju održava CCC dostupna je na https://shop.ccc.eu/rs/ (uključujući podstranice i obeleživače koji se nalaze na naznačenoj adresi web stranice).

5. Korišćenje web stranice zahteva da terminalna oprema i ICT sistem koji koristi Korisnik ispunjavaju tehničke uslove.

6. Ovi Uslovi i odredbe su upućeni osobama koje koriste web stranicu.

7. Informacije predstavljene na web stranici predstavljaju samo poziv da se učini ponuda pod objavljenim uslovima u smislu člana 35. Zakona o obligacionim odnosima ('Sl. list SFRJ", br. 29/78, 39/85, 45/89 - odluka USJ i 57/89, "Sl. list SRJ", br. 31/93, "Sl. list SCG", br. 1/2003 - Ustavna povelja i "Sl. glasnik RS", br. 18/2020), a ne ponudu u smislu navedenog Zakona o obligacionim odnosima.II. DEFINICIJE


Kad god se sledeći izrazi napisani velikim slovima koriste u daljem delu Uslova, oni će se razumeti u značenju navedenom u nastavku, osim ako kontekst njihove upotrebe jasno ne ukazuje drugačije:

a) Poslovno ime: CCC Shoes & Bags d.o.o. Beograd- Novi Beograd, Skraćeno poslovno ime: CCC Shoes & Bags d.o.o. Beograd, sa sedištem u Beogradu, opština Novi Beograd, ulica Vladimira Popovića broj 6. Društvo sa ograničenom odgovornošću osnovano je 24.06.2016. godine i upisano u Registar privrednih subjekata koji se vodi pri Agenciji za privredne registre, na osnovu Rešenja broj BD 51800/2016, Registarski broj/Matični broj: 21206822; Poreski identifikacioni broj /PIB/: 109591531; kontakt podaci: el.adresa [email protected], telefon +381 11 425 01 42 (naplata kao za standardni priključak - prema cenovniku relevantnog operatera).

b) CENA - predložena vrednost datog proizvoda u srpskim dinarima, ažurira se automatski jednom u 24 časa;

c) KUPAC - (1) fizičko lice; ili deluje preko ovlašćenog lica (2) pravno lice; ili (3) organizaciona jedinica bez pravnog subjektiviteta, kojoj je zakonom priznata poslovna sposobnost; ima punu poslovnu sposobnost, zaključivanje kupoprodajnog ugovora u Offline prodavnici;

d) PROIZVOD - pokretna stvar predstavljena na Internet stranici, dostupna u CCC Offline prodavnicama na teritoriji Republike Srbije kao deo aktuelne kolekcije;

e) PRAVILA - ovaj dokument utvrđuje pravila korišćenja web stranice od strane korisnika, u svemu u skladu sa propisanim pravilima iz Zakona o elektronskoj trgovini ('Sl. glasnik RS", br. 41/2009, 95/2013 i 52/2019) i Zakona o oglašavanju ('Sl. glasnik RS", br. 6/2016 i 52/2019 - dr. zakon).

f) OFFLINE PRODAVNICA - bilo koje Offline CCC prodajno mesto koje se nalazi na teritoriji Republike Srbije;

g) WEB STRANICA - informaciono-komunikaciona platforma dostupna putem Interneta na https://shop.ccc.eu/rs/, koja omogućava korišćenje Elektronskih usluga od strane korisnika i predstavlja Sadržaj;

h) SADRŽAJ – tekstualni, grafički ili multimedijalni elementi (npr. informacije o proizvodima, fotografije proizvoda, promotivni video zapisi, opisi, komentari), uključujući radove u smislu Zakona o autorskom i srodnim pravima ('Sl. glasnik RS", br. 104/2009, 99/2011, 119/2012, 29/2016 - odluka US i 66/2019) i slike fizičkih lica, koje objavljuju i distribuiraju na veb stranici CCC, odnosno CCC ugovornici,

i) KORISNIK - fizičko lice koje koristi web stranicu, gledajući proizvode predstavljene na web stranici;

j) ELEKTRONSKE USLUGE - usluge koje CCC ili drugi subjekti elektronskim putem pružaju korisniku putem web stranice na osnovu ovih Pravilnika ili posebnih propisa u skladu sa Zakonom o elektronskoj trgovini ('Sl. glasnik RS", br. 41/2009, 95/2013 i 52/2019) i Zakonom o zaštiti potrošača('Sl. glasnik RS", br. 88/2021)

k) TEHNIČKI ZAHTEVI - minimalni tehnički uslovi čije je ispunjenje neophodno za saradnju sa IKT sistemom koji koristi CCC, odnosno: (1) računar, laptop ili drugi multimedijalni uređaj sa pristupom Internetu; (2) web pretraživač: Mozilla Firefox verzija 17.0 i novija ili Internet Explorer verzija 10.0 i novija, Opera verzija 12.0 i novija, Google Chrome verzija 23.0. i novije, Safari verzija 5.0 i novije; (4) preporučena minimalna rezolucija ekrana: 1024k768; (5) omogućite kolačiće i Javascript u vašem web pretraživaču;III. USLOVI KORIŠĆENJA STRANICE


1. CCC pruža sledeće elektronske usluge korisnicima besplatno putem web stranice: https://shop.ccc.eu/rs/odredbe-i-uslovi-koriscenja-sajta-8-06-2022

a. da vam omogući da vidite sadržaj objavljen na web stranici;

b. da se korisnicima predstavi reklamni sadržaj prilagođen njihovim interesovanjima, uključujući, u zavisnosti od slobodnog pristanka Korisnika, da se korisnicima predstave aktuelna obaveštenja direktno iz njihovog web pretraživača („push obaveštenja').

2. Web stranicu podržavaju svi tipovi web pretraživača navedenih u Tehničkim zahtevima.  

3. Web stranica omogućava Korisniku da se upozna sa ponudom Offline prodavnica predstavljanjem Sadržaja koji sadrži opise i slike proizvoda u ponudi u Offline prodavnicama, kao i njihove cene.

4. Ugovor o pružanju elektronskih usluga je zaključen u trenutku kada Korisnik u svom pretraživaču unese internet adresu jedne od podstranica koje sadrže Sadržaj koji je stavljen na raspolaganje ili omogućava korišćenje drugih elektronskih usluga, ili kada Korisnik koristi preusmeravanje na takvu web stranicu.    

5. Ugovor se raskida kada Korisnik napusti web stranicu.

6. Korisnik je dužan da koristi Web stranicu i Elektronske usluge, kao i postavljeni Sadržaj, samo u skladu sa važećim zakonom, pravilima društvenog suživota i dobrim običajima, uz poštovanje prava intelektualne svojine.

7. Zabranjeno je da Korisnik na web stranici ostavlja neprimerene/ neželjene komentare, podstiče govor mržnje, uvrede, zabranjeno je spamovanje i uznemiravanje drugih korisnika.

8. CCC zadržava pravo da prekine ili izmeni funkcionalnost web stranice ili elektronskih usluga koje ga čine i da uvede nove.

9. Web stranica sadrži Sadržaj zaštićen autorskim pravima, žigovima i drugim originalnim materijalima, posebno tekstove, fotografije, grafike, zvukove i video zapise, a izbor i raspored sadržaja predstavljenog na njemu predstavlja samostalan predmet zaštite.

10. Web stranica može biti privremeno nedostupna, posebno zbog potrebe za održavanjem ili ažuriranjem. Administrator ne garantuje nesmetan rad Web stranice i neće biti odgovoran za moguće prekide ili greške u njegovom radu ili dostupnosti.IV. LICENCA


1. Ekskluzivna prava na sadržaj koji je CCC ili njegovi ugovarači učinio dostupnim/postavljenim na web-stranici, posebno autorska prava, naziv web stranice (žig), grafički elementi uključeni u njega, softver i prava na bazu podataka su zaštićeni zakonom i pripadaju CCC ili subjektima sa kojima je CCC sklopio relevantne ugovore. Imate pravo da koristite gore navedeni Sadržaj, besplatno, kao i da koristite Sadržaj objavljen u skladu sa zakonom i koji su već distribuirali drugi Korisnici na web stranici, ali samo za svoju ličnu upotrebu i isključivo u svrhu pravilnog korišćenja web stranice, širom sveta. Bilo koja druga upotreba sadržaja je dozvoljena samo uz izričitu prethodnu saglasnost ovlašćenog subjekta, u pisanoj formi, pod pretnjom kažnjavanja.

2. Korisnik se obavezuje da neće reprodukovati, distribuirati, prodavati, objavljivati ili emitovati bilo koji material pronađen na ovoj web stranici.

3. Konkretno, Korisnik nije ovlašćen da prevodi, prilagođava, preuređuje ili vrši bilo kakve druge izmene na veb stranici, uključujući njen izvorni kod, osim u slučajevima kada je to dozvoljeno zakonom.V. ZAŠTITA LIČNIH PODATAKA


Objašnjenja u vezi sa zaštitom ličnih podataka uključena su u „Politici privatnosti“ koja je dostupna na web stranici.VI. ŽALBE


1. Korisnik ima pravo da uloži prigovor po pitanjima koja se odnose na pružanje elektronskih usluga.

2. Reklamacije se podnose telefonom na: +381 11 425 01 42.

3. Prigovor Korisnika treba da sadrži: podatke koji omogućavaju identifikaciju Korisnika i kontakt sa Korisnikom, oznaku Servisa na koji se pritužba odnosi, opis nepravilnosti koje su uzrok prigovora i datum kada su nepravilnosti otkrivene.

4. Žalbe će se rešavati u roku od 14 dana od podnošenja.

5. Administrator će obavestiti Korisnika o prihvatanju ili odbijanju reklamacije.VII. ZAVRŠNE ODREDBE


1. Pravila propisana ovim dokumentom važe od 8.06.2022.

2. Sadržaj Uslova i odredbi je dostupan korisnicima besplatno na sledećoj URL adresi https://shop.ccc.eu/rs/odredbe-i-uslovi-koriscenja-sajta-8-06-2022, gde korisnici mogu da ga pogledaju i odštampaju u bilo kom trenutku.

3. CCC može izmeniti ova Pravila ako se pojavi najmanje jedan od sledećih važnih razloga (zatvoreni katalog):

a) izmena zakona koji uređuje pružanje elektronskih usluga od strane CCC-a koja utiče na međusobna prava i obaveze CCC-a ili Korisnika;

b) promenu načina na koji se usluge pružaju isključivo iz tehničkih ili tehnoloških razloga (naročito ažuriranje tehničkih zahteva navedenih u ovom pravilniku);

c) promena obima ili pružanje usluga na koje se primenjuju Uslovi, uvođenjem novih, modifikacijom ili povlačenjem od strane CCC-a postojećih funkcionalnosti ili usluga obuhvaćenih Uslovima i odredbama.

4. Ako se izvrše promene u Odredbama i uslovima, CCC će učiniti dostupnim konsolidovani tekst Uslova objavljivanjem na web stranici.

5. U stvarima koje nisu ovde regulisane, primenjuju se opšteprihvaćene norme zakona u Srbiji, pre svega  Zakon o obligacionim odnosima ('Sl. list SFRJ", br. 29/78, 39/85, 45/89 - odluka USJ i 57/89, "Sl. list SRJ", br. 31/93, "Sl. list SCG", br. 1/2003 - Ustavna povelja i "Sl. glasnik RS", br. 18/2020), Zakon o elektronskoj trgovini ('Sl. glasnik RS", br. 41/2009, 95/2013 i 52/2019), Zakon o zaštiti potrošača('Sl. glasnik RS", br. 88/2021), Zakon o oglašavanju ('Sl. glasnik RS", br. 6/2016 i 52/2019 - dr. zakon) kao i odredbe drugih relevantnih zakona Republike Srbije u svakom konkretnom slučaju.

6. Sporovi koji nastanu po ovom osnovu, primarno se rešavaju sporazumom, dok se za sporove koje nije moguće rešiti mirnim putem i sporazumom, određuje nadležnost suda u Republici Srbiji, odnosno stvarno nadležnog suda u Beogradu.